ਕਿਰਿਆ (Verb)

ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ: ਮੁੰਡਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ- ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Read more…